Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
due
/dju:/
Jump to user comments
danh từ
 • quyền được hưởng; cái được hưởng
  • to give somebody his due
   cho ai cái mà người ta có quyền được hưởng
 • món nợ (cho ai vay; vay của ai), tiền nợ; cái phải trả
  • to pay one's dues
   trả nợ; trả cái mình phải trả
  • to claim one's dues
   đòi nợ
 • (số nhiều) thuế
  • harbour dues
   thuế bến
 • (số nhiều) hội phí, đoàn phí
  • party dues
   đảng phí
IDIOMS
 • for a full due
  • (hàng hải) mãi mãi, hoàn toàn
tính từ
 • đến kỳ đòi, đến kỳ, đến hạn, phải trả (nợ...)
  • bill due on May 1st
   hối phiếu trả vào ngay mồng 1 tháng 5;
  • to fall (become) due
   đến kỳ phải trả, đến hạn
 • đáng, xứng đáng, thích đáng, đáng, đúng với quyền được hưởng, đúng với cái được hưởng
  • with due attention
   với sự chú ý thích đáng
  • in due from
   theo đúng thể thức
  • in due time
   đúng giờ
  • to have one's due reward
   được phần thưởng xứng đáng
  • after due consideration
   sau khi có sự cân nhắc thích đáng, sau khi suy nghĩ kỹ
 • vì, do bởi, tại, nhờ có
  • it is due to him
   tại hắn ta
  • due to one's negligence
   do cẩu thả, do lơ đễnh
  • due to fog the boat arrived late
   tại sương mù tàu đến chậm
  • the discovery is due to Newton
   nhờ có Niu-tơn mà có phát minh
 • phải đến, phải (theo kế hoạch, theo quy định...)
  • the train is due at two o'clock
   xe lửa phải đến vào lúc hai giờ
  • the train is due and overdue
   xe lửa đáng lẽ phải đến và phải đến từ lâu rồi
  • he is due to speak at the meeting tonight
   anh ta phải nói ở buổi mít tinh đêm nay
  • I'm due to start early
   tôi phải khởi hành sớm
phó từ
 • đúng
  • to go due north
   đi đúng hướng bắc
Related words
Related search result for "due"
Comments and discussion on the word "due"