Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
gorge
/gɔ:dʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • những cái đã ăn vào bụng
  • to raise the gorge
   nổi giận
  • to can the gorge
   lộn mửa vì ghê tởm
 • hẽm núi, đèo
 • cửa hẹp vào pháo đài
 • (kiến trúc) rãnh máng
 • sự ngốn, sự nhồi nhét (thức ăn)
động từ
 • ngốn; tọng vào, nhồi nhét vào (thức ăn)
Related search result for "gorge"
Comments and discussion on the word "gorge"