Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
solid
/'sɔlid/
Jump to user comments
tính từ
 • rắn, đặc
  • solid state
   thể rắn
  • solid tire
   lốp đặc
  • solid bank of cloud
   đám mây dày đặc
  • a solid hour
   một giờ có chất lượng
 • vững chắc, rắn chắc, chắc nịch
  • a solid house
   nhà vững chắc
  • man of solid build
   người rắn chắc
 • chắc chắn, có cơ sở, có thể tin cậy được, thật sự
  • to have solid grounds for supposing
   có cơ sở vững chắc để cho rằng
  • solid arguments
   những lý lẻ đanh thép
 • thuần nhất, thống nhất
  • of solid silver
   toàn bằng bạc
  • solid colour
   đồng màu
  • a solid vore
   cuộc bỏ phiếu nhất trí
  • to go (be) solid for somebody
   nhất trí ủng hộ ai
 • khối, có ba chiều, lập thể
  • solid meter
   mét khối
  • solid angle
   góc khối
  • solid geometry
   hình học lập thể
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) rất tốt, cừ, chiến
  • a solid dance band
   một đội múa cừ
danh từ
 • thể rắn; vật rắn; chất rắn
 • thể khối
phó từ
 • nhất trí
  • to vote solid
   bầu nhất trí
Related search result for "solid"
Comments and discussion on the word "solid"