Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
tell
/tel/
Jump to user comments
ngoại động từ told
 • nói, nói với, nói lên, nói ra
  • to tell the truth
   nói sự thật
  • to tell someone something
   nói với ai điều gì
 • nói cho biết, bảo
  • we are told that...
   người ta nói với chúng tôi rằng..., người ta bảo chúng tôi rằng...
 • chỉ cho, cho biết
  • to tell the way
   chỉ đường cho
  • to tell the time
   chỉ giờ
 • biểu thị, biểu lộ, tỏ
  • her face told her joy
   nét mặt cô ta biểu lộ nỗi vui mừng
 • kể, thuật lại
  • to tell a story
   kể một câu chuyện
 • xác định, phân biệt
  • to tell the difference
   xác định sự khác nhau
  • to tell right from wrong
   phân biệt phải trái
 • khẳng định, cả quyết
  • I can tell you it's not easy
   tôi khẳng định với anh cái đó không dễ đâu
 • biết
  • tell him to come
   bảo nó đến
 • tiết lộ, phát giác
  • to tell a secret
   tiết lộ một điều bí mật
 • đếm, lần
  • to tell the votes
   kiểm phiếu
  • to tell one's beads
   lần tràng hạt
  • all told
   tất cả, cả thảy
nội động từ
 • nói về
 • ảnh hưởng đến, có kết quả
  • it tells upon his health
   điều đó ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh ta
IDIOMS
 • to tell against
  • làm chứng chống lại, nói điều chống lại
 • to tell off
  • định, chọn, lựa; phân công
  • (thông tục) nói thẳng vào mặt, rầy la, kể tội
 • to tell on
  • làm mệt, làm kiệt sức
  • (thông tục) mách
 • to tell over
  • đếm
 • to get told off
  • bị làm nhục, bị mắng nhiếc
 • to tell the tale
  • (từ lóng) bịa ra một câu chuyện đáng thương để làm động lòng
 • to tell the world
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) công bố, khẳng định
 • you are telling me
  • (từ lóng) thôi tôi đã biết thừa rồi
Related search result for "tell"
Comments and discussion on the word "tell"