Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
branch
/brɑ:ntʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • cành cây
 • nhánh (sông); ngả (đường)...
  • a branch of a river
   một nhánh sông
 • chi (của một dòng họ...); chi nhánh (ngân hàng...); ngành (sản xuất; mậu dịch...)
IDIOMS
 • root and branch
  • (xem) root
nội động từ
 • ((thường) + out, forth) đâm cành, đâm nhánh
 • phân cành, chia ngã
  • the road branches here
   ở chỗ này đường chia ra nhiều ngã
IDIOMS
 • to branch off (away)
  • tách ra, phân nhánh
 • to branch out
  • bỏ nhiều vốn ra kinh doanh; mở rộng các chi nhánh
Related search result for "branch"
Comments and discussion on the word "branch"