Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
post
/poust/
Jump to user comments
danh từ
 • cột trụ
 • vỉa cát kết dày
 • (ngành mỏ) cột than chống (để lại không khai thác để chống mỏ)
IDIOMS
 • as deaf as a post
  • (xem) deaf
 • to be driven from pillar to post
  • (xem) pillar
ngoại động từ
 • ((thường) + up) dán (yết thị, thông báo...); thông báo (việc gì, cho ai...) bằng thông cáo
 • dán yết thị lên, dán thông cáo lên (tường)
 • yết tên (học sinh thi hỏng...)
 • công bố tên (tàu bị mất tích, tàu về chậm...)
danh từ
 • bưu điện
  • to send by post
   gửi qua bưu điện
 • sở bưu điện, phòng bưu điện; hòm thư
  • to take a letter to the post
   đem thư ra phòng bưu điện, đem thư bỏ vào hòm thư
 • chuyển thư
  • the post has come
   chuyến thư vừa về
  • by return of post
   gửi theo chuyến thư về
  • the general post
   chuyến thư phát đầu tiên buổi sớm
 • (sử học) trạm thư; người đưa thư, xe thư
 • khổ giấy 50 x 40 cm; giấy viết thư khổ 50 x 40 cm
ngoại động từ
 • đi du lịch bằng ngựa trạm
 • đi du lịch vội vã
 • vội vàng, vội vã
ngoại động từ
 • gửi (thư...) qua bưu điện; bỏ (thư...) ở trạm bưu điện, bỏ (thư) vào hòn thư
 • (kế toán) vào sổ cái
 • ((thường) động tính từ quá khứ) thông báo đầy đủ tin tức cho (ai), cung cấp đầy đủ tin tức cho (ai) ((cũng) to post up);
  • to be well posted up in a question
   được thông báo đầy đủ về một vấn đề gì
danh từ
 • (quân sự) vị trí đứng gác
  • to be on post
   đang đứng gác
 • (quân sự) vị trí đóng quân, đồn bốt; quân đóng ở đồn (bốt)
 • vị trí đóng quân, đồn, bốt, quân đóng ở đồn (bốt)
 • vị trí công tác, chức vụ, nhiệm vụ
  • to die at one's post
   chết trong khi đang làm nhiệm vụ
  • to be given a post abroad
   được giao một chức vụ ở nước ngoài
 • trạm thông thương buôn bán (ở những nước chậm tiến) ((cũng) trading post)
 • (hàng hải), (sử học) chức vị chỉ huy một thuyền chiến (có từ 20 khẩu đại bác trở lên)
IDIOMS
 • first post
  • (quân sự) lệnh kêu thu quân (về đêm)
 • last post quân nh first post
  • kèn đưa đám
ngoại động từ
 • đặt, bố trí (lính gác)
 • (hàng hải), (sử học) bổ nhiệm (ai) làm chỉ huy thuyền chiến (có từ 20 khẩu đại bác trở lên); bổ nhiệm (ai) làm chỉ huy
Related search result for "post"
Comments and discussion on the word "post"