Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
fool
/fu:l/
Jump to user comments
danh từ
 • món hoa quả nấu (trộn với sữa kem...)
danh từ
 • người khờ dại, người ngu xuẩn, người xuẩn ngốc
 • người làm trò hề, anh hề
 • người bị lừa phỉnh
IDIOMS
 • to be a fool for one's paims
  • nhọc mình mà chẳng nên công cán gì
 • to be a fool to...
  • không ra cái thớ gì khi đem so sánh với...
 • to be no (nobody's) fool
  • không phải là ngốc, không phải là ngu dại; khôn ngoan láu
 • fool's bolt is soon shot
  • sắp hết lý sự
 • to make a fool of oneself
  • xử sự như một thằng ngốc
 • to make a fool of somebody
  • đánh lừa ai
  • làm cho ai hoá thanh một thằng xuẩn ngốc
 • man is fool or physician at thirty
  • người khôn ngoan không cần bác sĩ
 • no fool like an old fool
  • già còn chơi trông bổi
 • to play the fool
  • làm trò hề
  • lầm to
  • làm trò vớ vẩn, làm trò ngố
tính từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục), (như) foolish
ngoại động từ
 • lừa gạt, lừa phỉnh, đánh lừa (ai)
  • to fool somebody into doing something
   phỉnh ai làm việc gì
 • lừa (tiền)
 • (+ away) lãng phí (một cách ngu dại) (tiền, thời gian)
  • to fool time away
   lãng phí thời gian (một cách ngu dại)
nội động từ, ((thường) + about, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) + around)
 • làm những chuyện ngớ ngẩn ngu dại; vớ vẩn, lãng phí thời gian
 • làm trò hề, làm trò ngố
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đùa cợt
Related search result for "fool"
Comments and discussion on the word "fool"