Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
strip
/strip/
Jump to user comments
danh từ
 • mảnh, dải
  • a strip of cloth
   một mảnh vải
  • a strip of garden
   một mảnh vườn
 • cột truyện tranh, cột tranh vui (trong tờ báo)
 • (hàng không) đường băng ((cũng) air strip, landing strip)
 • tước đoạt; tước (quyền...), cách (chức...)
  • to strip house
   tước đoạt hết đồ đạc trong nhà
  • to strip someone of his power
   tước quyền ai, cách chức ai
 • làm trờn răng (đinh vít, bu lông...)
  • to strip screw
   làm trờn răng một đinh vít
 • vắt cạn
  • to strip a cow
   vắt cạn sữa một con bò
nội động từ
 • cởi quần áo
  • to strip to the skin
   cởi trần truồng
 • trờn răng (đinh vít, bu lông...)
 • phóng ra (đạn)
Related search result for "strip"
Comments and discussion on the word "strip"