Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
active
/'æktiv/
Jump to user comments
tính từ
 • tích cực, hoạt động; nhanh nhẹn, linh lợi
  • an active volcano
   núi lửa còn hoạt động
  • an active brain
   đầu óc linh lợi
  • to take an active part in the revolutionary movement
   tham gia tích cực phong trào cách mạng
 • thiết thực, thực sự; có hiệu lực, công hiệu
  • active remedies
   những phương thuốc công hiệu
  • it's no use talking, he wants active help
   nói mồm chẳng có ích gì, anh ấy cần sự giúp đỡ thiết thực cơ
 • (ngôn ngữ học) chủ động
  • the active voice
   dạng chủ động
 • (quân sự) tại ngũ
  • on active service
   đang tại ngũ
  • to be called up for the active service
   được gọi nhập ngũ
  • active list danh sách sĩ quan
   có thể gọi nhập ngũ
 • (vật lý) hoạt động; phóng xạ
 • hoá hoạt động; có hiệu lực
  • active ferment men
   hoạt động
  • active valence
   hoá trị hiệu lực
Related search result for "active"
Comments and discussion on the word "active"