Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
plain
/plein/
Jump to user comments
danh từ
 • đồng bằng
tính từ
 • rõ ràng, rõ rệt
  • [as] plain as a pikestaff; as plain as daylight
   rõ rành rành, rõ như ban ngày
  • to make something plain to someone
   làm cho ai hiểu rõ điều gì
 • đơn giản, dễ hiểu
  • plain words
   lời lẽ đơn giản dễ hiểu
  • plain style
   văn giản dị
 • không viết bằng mật mã (điện tín...)
 • giản dị, thường; đơn sơ
  • plain food
   thức ăn giản dị (thường)
  • a plain cook
   một người đầu bếp thường (chỉ làm được những bữa ăn thường)
  • plain living and high thingking
   cuộc sống thanh bạch nhưng cao thượng
  • plain furniture
   bàn ghế đơn sơ giản dị
 • mộc mạc, chất phác, ngay thẳng; thẳng thắn
  • a plain man
   một người mộc mạc chất phác
  • to be plain in one's criticism
   thẳng thắn trong cách phê bình
  • plain answer
   câu trả lời thẳng thắn
 • trơn, một màu
  • a dress of plain material
   một ái dài bằng vải trơn
 • xấu, thô (cô gái...)
phó từ
 • rõ ràng
  • to speak (write) plain
   nói (viết) rõ ràng
nội động từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ), (thơ ca) than khóc, than van
Related search result for "plain"
Comments and discussion on the word "plain"